ေညာင္ရမ္းေခတ္သြင္းစာမ်ား (၁၆)

on Tuesday, May 10, 2011
ၿမိဳ႕ကို က်ယ္ေအာင္ခ်ဲ႕လွ်င္ သင့္ မသင့္ သိလုိပါသည္။

ေရေျမ့ရွင္ေလွ်ာက္သည္ဆရာေတာ္ ---
နန္းၿမိဳ႕ေတာ္ကို အေရွ႕၊ အေနာက္၊ ေတာင္၊ ေျမာက္ႏွစ္တာစီတိုး၍ ခ်ယ့္မည္အၾကံေတာ္ရွိသည္။ စက္ေတာ္ေခၚရာတြင္ ျမင္မက္ေတာ္မူသည္။ တခုေသာေတာင္ကို အျမစ္ေပၚေအာင္တူးေစသည္။ အျမစ္မျပတ္ႏိုင္ ခိုင္ခံ့ၿမဲျမံသည္။ ဤအရာမ်ားသည္ ေျပာင္းခ်ီေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်ယ့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေၾကာင္း ၂-ပါးသည္ အယူေတာ္အသို႔ရွိမည္နည္း။ က်ယ္သည္အရာကိုသာ မျခဳန္းသင့္၊ က်ည္းသည္အရာကို က်ယ္ေအာင္ခ်ယ့္ျခင္းသည္ သင့္ပါမည္ေလာ။ ေလာကဓမၼမႈကို သိသာေအာင္ မိန္႔ေတာ္မူပါဆရာေတာ္။ ။

(သေျပလွစား၊ ၾကာပန္းညိဳစားတို႔ကို ေစေတာ္မူသည္။)Show/Hide

1 comments:

Maribel Artaste said...

Hi!Great and interesting blog you have:) Come and visit my site too. http://ads.com.mm/?cid=4fd60e65e4b0fa6db841e338&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_martaste&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog

Post a Comment